Textos legals

Condicions de reserva d'Apartaments Albatros Family

El procés de formalització de les reserves en línia segueix els passos següents:

1. Disponibilitat: Cerca de dates i selecció del tipus d'habitació i el nombre de persones.

2. Recollida de dades personals, acceptació de les condicions generals i sol·licitud de dades de targeta i pagament amb càrrec a targeta via passarel·la TPV.

3. Confirmació de la reserva i pagament, error o cancel·lació del pagament.

4.- Política de preus:

Tots els preus que s'indiquen a través de la pàgina web inclouen l'IVA i els altres impostos que li poguessin correspondre i estan expressats a Euros. Això no obstant, aquests preus no inclouen les despeses corresponents a l'enviament dels productes, que es detallen a part i han de ser acceptats pel client o usuari, i poden variar en funció dels productes adquirits, de les quantitats, així com de la destinació.

5.- Disponibilitat.

La disponibilitat dels serveis oferts per aquesta pàgina web pot variar segons la demanda dels clients o usuaris, així com de la temporada.

6.- Forma de Pagament.

El pagament en línia es fa mitjançant passarel·la de pagament amb una connexió segura, mitjançant TPV virtual de Banc Sabadell. La passarel·la de pagament estableix els estàndards de seguretat, en el cas de targetes Visa, MasterCard i Maestro, donades d'alta al sistema de pagament segur Verified by Visa. que estableix l'ús de contrasenyes exclusives que garanteixin la seguretat de l'ús de la targeta de crèdit ja que són codificats quan es transmeten per internet.

7.- Seguretat.

www.albatrosfamily.com, garanteix que totes les transaccions que gestiona són 100% segures i que mai es carregaran extres a la targeta.

El nostre Programari de compra en línia és totalment segur.

Tota la informació que ens proporcioni en el desenvolupament del procés de compra és informatitzada i està regida per la legislació vigent en la matèria.

La transmissió de totes les dades personals es desenvolupa a través d'un entorn segur, amb un servidor de línia segura on la informació és encriptada, impedint així qualsevol accés no autoritzat a aquesta.

DAYNER HOSTELERA, SL no guarda dades confidencials relatives als mitjans de pagament utilitzats pel client un cop està confirmada i finalitzada la compra. La passarel·la segura de pagament on-line és l'única que tenen accés a aquestes dades per gestionar els pagaments i cobraments. L'usuari registrat és dirigit cap a la interfície segura de l'entitat bancària, on s'introdueixen les dades de la targeta i validen l'operació de manera inaccessible per a tercers.

8.-Garantia.

L'Usuari, en tant que consumidor i usuari, gaudeix de garanties sobre els serveis que pugui adquirir a través d'aquest Lloc Web, en els termes establerts legalment per a cada tipus de producte.

9.- Jurisdicció i llei aplicable.

La prestació dels serveis de DAYNER HOSTELERA, S.Lse regeix per allò acordat entre les parts i pel que estableixen aquestes condicions generals, a les normes autonòmiques vigents, al lloc de celebració del contracte i, en defecte d'aquestes, per allò disposat a la Llei de modificació del Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i Lleis Complementàries.

Si alguna de les presents condicions fos declarades nul·les i sense efecte per resolució ferma dictada per autoritat competent, la resta de les clàusules romandran en vigor, sense que quedin afectades per aquesta declaració de nul·litat.

Qualsevol controvèrsia se sotmetrà als jutjats i tribunals del partit judicial competent.